Aanpakkers

Privacy statement

Aanpakkers is verantwoordelijk en respecteert de privacy van zelfstandigen, contactpersonen van opdrachtgevers en websitebezoekers. Wij dragen er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie bij ons vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd in overeenstemming met onsprivacybeleid, zodat het vertrouwen wat je in ons stelt behouden blijft.

In dit privacy statement leggen wij graag aan je uit welke persoonlijke informatie wij van jou verzamelen en vastleggen, op welk moment en voor welke doeleinden. Ook maken wij inzichtelijk aan wie wij jouw gegevens verstrekken en door wie wij deze laten verwerken. Daarbij is er een duidelijke omschrijving van jouw rechten en plichten en waar je terecht kunt. Neem deze daarom zorgvuldig door.

Dit zijn wij

Aanpakkers is een initiatief van House of Covebo. House of Covebo is onderdeel van de House of HR. House of Covebo bestaat uit meerdere ondernemingen en werkt elke dag hard om mensen aan het werk te helpen. Via aanpakkers.nl bemiddelen wij, via meerdere ondernemingen van House of Covebo, zelfstandigen naar werk, werven en selecteren en proberen iedere dag de beste service te verlenen die wij te bieden hebben aan zelfstandigen en opdrachtgevers. Via aanpakkers.nl kan jij als zelfstandige opdrachten vinden die openstaan bij opdrachtgevers van onze ondernemingen.(Aan het eind van dit privacy statement tref je een overzicht aan van onze ondernemingen).
House of Covebo is gevestigd in Nijkerk, Ambachtsstraat 13, 3861 RH Nederland en geregistreerd in de kamer van koophandel onder nummer 63558939

Dit doen wij

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Je mag deze vrijwillig verstrekken, maar voor enkele gegevens hebben wij een contractuele en/of wettelijke verplichting om deze te verzamelen en te verwerken. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren, zorg te dragen dat onzedienstverlening het beste aansluit op jouw wensen en verwachtingen en om te kunnen voldoen aan de verwachtingen of verplichtingen die wij hebben richting onze opdrachtgevers, leveranciers of andere derden.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ BIJ EEN BEZOEK AAN DE WEBSITE

Wanneer je van onze website bezoekt zullen wij direct gegevens van jou verwerken. Wij verwerken jouw IP-adres, locatie en registreren je bezoek aan de website en de route die je volgt. Dit doen wij om onze website en het gebruik daarvan te optimaliseren en verbeteren. Dit zodat alles beter aansluit op jouw verwachtingen en het gebruik vereenvoudigd. We verwerken geen persoonlijke informatie. Zie voor meer informatie ook het cookie statement.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN ZELFSTANDIGEN (ZZP-ERS)

Wanneer je als zelfstandige door ons bemiddeld wilt worden, kun jij je inschrijven op onze website aanpakkers.nl. Je kan ons ook telefonisch benaderen of bij ons op kantoor langskomen.

Bij een inschrijving verwerken wij, nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven, de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • vakgebied(en) en indicatie uurtarief;
 • gegevensover je mobiliteit, zoals beschikking over eigen vervoer en welke rijbewijzen je hebt;
 • of je in bezit bent van certificeringen (zoals eengeldige VCA) en in het bezit bent van eigen gereedschap.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om te kunnen beoordelen of er een passende opdracht is bij één van onze opdrachtgevers;
 • om jou proactief te kunnen bemiddelen bij één van onze opdrachtgevers of bedrijven waar jij mogelijk als zelfstandige van toegevoegde waarde kan zijn;
 • contact met jou te onderhouden over je beschikbaarheid, het aanbieden van een opdracht en andere gerelateerde zaken.
 • jou te informeren over onze dienstverlening of andere zaken die mogelijk interessant zijn voor jou. Dit kan bestaan uit nieuwsbrieven of informatie met betrekking tot arbeid. Hiervoor hebben we expliciet jouw toestemming nodig, welke je kunt vinden op de portal (opt-in);

Bemiddeld via ons
Op het moment dat wij je bemiddelen naar één van onze opdrachtgevers zullen wij de volgende gegevens verwerken. Deze gegevens verwerken wij om een (tussen) overeenkomst van opdracht met jou te kunnen aangaan:

 • aanvullende persoonsgegevens zoals nationaliteit, documentnummer en geldigheid van het ID-bewijs/paspoorten eventueel een A1 verklaring;
 • zakelijke gegevens zoals Kamer van Koophandel registratie, BTW-nummer, betalingsgegevens en overige gegevens die van belang zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om onze verplichtingen na te komen bij het uitvoeren van een (tussen) overeenkomst van opdracht;
 • om een goede uitvoer van de administratie te kunnen realiseren, zoals het verwerken en betalen van jouw facturen.

Geen opdracht meer via ons
Op het moment dat je opdracht via ons eindigt, hebben wij een wettelijke verplichting om jouw gegevens 7 jaar te bewaren. Daarna zullen jouw gegevens worden geanonimiseerd.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN KLANTEN, LEVERANCIERS OF ANDERE ZAKELIJKE RELATIES

Indien je ons contactpersoon bent van klanten, leveranciers of andere zakelijke relaties, dan verwerken wij de volgende gegevens van jou:

 • naam;
 • contactgegevens, zoals e-mail en/of telefoonnummer (bij voorkeur zakelijke gegevens);
 • zakelijke gegevens zoals Kamer van Koophandel registratie, BTW-nummer, betalingsgegevens en overige gegevens die van belang zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om onze verplichtingen na te komen bij het uitvoeren van de overeenkomst;
 • om jou te kunnen matchen bij het zoeken naar zelfstandigen voor openstaande opdrachten, welke zo goed mogelijk aansluit bij jou verwachtingen, eisen en capaciteiten;
 • jou te informeren over onze dienstverlening die mogelijk interessant zijn voor jou. Dit kan bestaan uit nieuwsbrieven, mailings met beschikbare functieprofielen of informatie met betrekking tot arbeid. Hiervoor hebben we expliciet jouw toestemming nodig.

Geen samenwerking meer met ons
Op het moment dat de samenwerking met ons eindigt, zullen wij jouw gegevens twee jaar bewaren voor nazorg en de afwikkeling van contractuele verplichtingen, tenzij wij een wettelijke verplichting hebben om jouw gegevens langer te bewaren.

AAN WIE VERSTREKKEN WE JOUW GEGEVENS

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Om jou onze dienstverlening te kunnen bieden zullen wij jouw gegevens inzichtelijk maken voor onze interne werknemers. Wij verzekeren jou ervan dat alleen die werknemers inzicht hebben in jouw gegevens als dit voor hun werkzaamheden van belang is en tegelijk ook voor het aanbieden van onze dienstverlening naar jou of het nakomen van een overeenkomst. Bij het verstrekken van gegevens over jou aan derden zullen we deze zoveel mogelijk beperken tot het minimale of wettelijke verplichte.

Bij het bemiddelen naar opdrachten zullen wij jouw gegevens delen met relevante opdrachtgevers en/of bedrijven waarvan wij denken dat jij van toegevoegde waarde bent. Als je eenopdracht aan gaat bij één van onze opdrachtgevers, dan hebben wij (wettelijke) verplichtingen bij het nakomen van de overeenkomst en het uitvoeren van defacturatie. Wij zullen daarom jouw gegevens verstrekken aan de volgende organisaties onze softwarepartners en indien van toepassing beslagleggers.

Om aan onze verplichtingen als organisatie te voldoen en onze kwaliteit als organisatie te kunnen bewaken en garanderen laten wij regelmatig controles uitvoeren door geaccrediteerde auditinstellingen en accountants. Ten behoeve van deze controles zullen ook jouw gegevens worden verstrekt, maar uitsluitend als doel om onze kwaliteit te waarborgen en ons bedrijfsvoering op een hoog niveau te houden.
Tot slot kan het voorkomen dat wij jouw gegevens in zeldzame gevallen moeten vrijgeven. Dit door het ontvangen van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet-en regelgeving. Wij zullen ons best doen om jou daar op tijd over te informeren, tenzij wij daar door wettelijke redenen niet toe over kunnen gaan.

BEVEILIGING EN VERTROUWEN

Jouw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals aangegeven in deze privacy statement. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn ingevoerd op zowel organisatorisch als technisch vlak om de vernietiging, het verlies, devervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of kennisgeving aan derden van jouw persoonsgegevens te voorkomen. In geen enkel geval kan House of Covebo aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door een derde. Als wij jouw gegevens doorgeven aan een derde, dan zullen wij ervoor zorgdragen dat zij aan dezelfde regels gebonden zijn.

WELKE RECHTEN HEB JE

Naast de verwerking van de persoonsgegevens heb je ook enkele rechten als persoon.

Recht op inzage en correctie
Op elk moment mag je jouw gegevens inzien en indien nodig corrigeren. De voornaamste gegevens kan je via jouw portal inzien en ook wijzigen.

Verbetering, verwijdering en beperking
Het staat je volledig vrij om alles te delen wat je wilt. Daarbij heb je natuurlijk ook het recht om juist bepaalde gegevens niet te verstrekken of ons te verzoeken om gegevens van jou te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Als je gegevens wilt laten verwijderen, dan kan dat wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren. Mogelijk vallen hierdoor enkele diensten weg. Daarnaast is het verzoek tot verwijderen alleen mogelijk als wij geen wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van deze gegevens. Wel kunnen wij de toegang tot jouw gegevens beperken voor onze werknemers en derden.

Recht van verzet
Je kunt ons altijd verzoeken om gegevens niet te verwerken in verband met een ernstige en legitieme reden. Afhankelijk of er een wettelijke grond is voor de verwerking zullen wij jouw verzet afwegen en wanneer mogelijk uitvoeren. Als je je wilt verzetten voor direct marketing, dan is daar geen reden voor nodig en kan je dat op ieder moment uitvoeren.

Recht van gegevensoverdracht
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en/of vervolgens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Recht van intrekking van goedkeuring
Je kunt alle verwerkingen die zijn gedaan op basis van de door jouw voorafgaand afgegeven toestemming ieder moment intrekken. Houd er hier rekening mee dat in sommige gevallen dit van invloed is op de dienstverlening die wij jou kunnen bieden. Indien je jouw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw toestemming vóór de intrekking hiervan.

ONTEVREDEN OVER DE WIJZE WAAROP WIJ OMGAAN MET JOUW PERSOONSGEGEVENS

Als je ontevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens dan vernemen wij dit graag. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen bij onze nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen geen besluiten die zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen voor jou hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van House of Covebo) tussen zit.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op onze website staat de actuele versie. Indien er belangrijke wijzigingen zijn in dit privacy statement zullen wij dit duidelijk vermelden op de website en onze medewerkers informeren via het portal. We bevelen je aan om onze website in de gaten te houden en het privacy statement regelmatig in te zien, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS JUISTE EMAIL ADRES?

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over het privacy statement, of het uitvoeren van één van jouw rechten kan je altijd bij ons terecht. Je kunt uiteraard terecht bij jouw contactpersoon binnen de onderneming. Daarnaast kan je ook contact met ons opnemen via e-mail: mailprivacy@covebo.nl of per post: Ambachtsstraat 13, 3861RH te Nijkerk onder vermelding van Privacy Statement.

HOUSE OF COVEBO

 • Covebo Techniek B.V.
 • Covebo Bouw B.V.
 • Effect Uitzendbureau B.V.
 • V-NOM Project-& Interimmanagement B.V.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 16-06-2023.

Cookies

Op de website van Aanpakkers gebruiken we cookies. Lees hier waarom we dat doen.